loading page

Projection of future heatwaves in the Pearl River Delta through CMIP6-WRF dynamical downscaling
  • +4
  • Ziping Zuo,
  • Jimmy Chi-Hung Fung,
  • Zhenning Li,
  • Yiyi Huang,
  • Mau Fung Wong,
  • Alexis Kai-Hon Lau,
  • Xingcheng Lu
Ziping Zuo
Author Profile
Jimmy Chi-Hung Fung
Author Profile
Zhenning Li

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Yiyi Huang
Author Profile
Mau Fung Wong
Author Profile
Alexis Kai-Hon Lau
Author Profile
Xingcheng Lu
Author Profile